Sản phẩm mới

G4LNA1
GDA1T
G3LTA1T
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh doanh
Bán hàng
Quan hệ cổ đông

Thông tin cổ đông

Thư mời tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2012
Thư xác nhận tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2012

Chương trình ĐHĐCĐ bất thường 2012

Quy chế làm việc ĐHĐCĐ bất thường 2012

Mẫu Giấy ủy quyền than dự ĐHĐCĐ bất thường (nhom ca nhan) 2012

Mẫu giấy ủy quyền (ca nhan) 2012

Tin nổi bật


DTC công bố BCTC Quý I năm 2020.

DTC công bố Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

DTC cống bố thư mời và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

DTC công bố BCTC năm 2019 đã xoát sét.

DTC công bố Báo cáo quảm trị năm 2019.
Sản phẩm bán chạy

G2A1T
G2LA1G
G2A1H
G4LDA1T
GDA1T
G3LTA2T
HÐ1
NL22A1
Số người truy cập
 
06674