Sản phẩm mới

G4LNA1
GDA1T
G3LTA1T
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh doanh
Bán hàng
Quan hệ cổ đông

Thư mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2012

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA

CÔNG TY CP VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU

----------------------------------

Số:_______/CT-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------

 Quảng Ninh, ngày 30 tháng 11 năm 2012

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2012

Kính gửi: ____________________________________________

      là Quý cổ đông Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường 2012 với thông tin tổ chức như sau:

* Thời gian: Thứ sáu, ngày 14/12/2012

* Địa điểm: Hội trường nhà máy Đông Triều 1 (xã Hồng Phong, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh).

* Lịch trình:

Vào hồi 9h00 ngày 14/12/2012 chương trình chính thức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 được tổ chức tại Hội trường nhà máy Đông Triều 1 - Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều. Công ty sẽ tổ chức đón tiếp Cổ đông đến dự đại hội bắt đầu từ 8h30.

Theo Điều lệ Công ty, tất cả các cổ đông Công ty có tên tại thời điểm chốt danh sách có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp cổ đông không trực tiếp dự họp được thì ủy quyền cho người đại diện của mình dự họp.

Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản (theo mẫu gửi kèm Công văn này). Đến dự họp, người được ủy quyền xuất trình văn bản ủy quyền để dự họp.

Quý Cổ đông vui lòng đăng ký (dự họp trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác, đăng ký thăm quan các nhà máy trong Công ty) với Văn phòng Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều trước 12h ngày 11/12/2012 theo các cách sau:

o    Điện thoại xác nhận theo số máy: (+84.33) 3870038; (+84.33) 3870615

o    Gửi Giấy xác nhận đăng ký tham gia theo mẫu đính kèm qua Fax theo số: (+84.33) 3670067

o    Gửi email đến địa chỉ: baocao.dtc@gmail.com 

Quý cổ đông tới dự họp cần mang theo Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu, Thư mời và Giấy ủy quyền (bản gốc) để làm thủ tục.

Hội đồng quản trị kính mời Quý cổ đông sắp xếp thời gian đến dự họp để bảo đảm cho sự thành công của kỳ họp.

Tài liệu đính kèm: để phục vụ cho việc thảo luận các vấn đề tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2012, Hội đồng quản trị Công ty xin gửi tới các Quý vị cổ đông bộ tài liệu tóm tắt chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2012 của Công ty. Bộ tài liệu chi tiết Quý cổ đông vui lòng download tại website của Công ty tại địa chỉ: www.viglaceradtc.com.vn

 

Bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường:

-          Thư mời dự họp ĐHĐCĐ;

-          Chương trình họp ĐHĐCĐ;

-          Giấy xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ;

-          Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ (UQ cá nhân)

-          Giấy uỷ quyền tham dự họp ĐHĐCĐ (UQ nhóm cá nhân)

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu VPCty.

CÔNG TY CP VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU

CHỦ TỊCH HĐQT

 

 

TRẦN HỒNG QUANG

 

Tin nổi bật


DTC công bố BCTC Quý I năm 2020.

DTC công bố Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

DTC cống bố thư mời và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

DTC công bố BCTC năm 2019 đã xoát sét.

DTC công bố Báo cáo quảm trị năm 2019.
Sản phẩm bán chạy

G2A1T
G2LA1G
G2A1H
G4LDA1T
GDA1T
G3LTA2T
HÐ1
NL22A1
Số người truy cập
 
06691