Sản phẩm mới

G4LNA1
GDA1T
G3LTA1T
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh doanh
Bán hàng
Quan hệ cổ đông

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

ĐHĐCĐ thường niên đã thống nhất và thông qua những vấn đề quan trọng: Báo cáo Hội đồng quản trị, báo cáo Ban kiểm soát, báo cáo KQHĐ KD và kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2013, chỉ tiêu KHSXKD và đầu tư năm 2014, định hướng hoạt động năm 2014 cùng nhiều nội dung lớn khác, chi tiết quý vị vui lòng xem chi tiết theo file đính kèm: Biên bản ĐHĐCĐ họp 15.4.2014.doc và Nghị quyết ĐHĐCĐ họp 15.4.2014.doc
Tin nổi bật


DTC công bố Báo cáo thường niên năm 2018.

DTC công bố BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 đã được kiểm toán

DTC công bố BCTC Quý IV năm 2018

DTC Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

DTC công bố Nghị quyết, quyết định của HĐQT Công ty về việc bổ nhiệm lại các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty.
Sản phẩm bán chạy

G2A1T
G2LA1G
G2A1H
G4LDA1T
GDA1T
G3LTA2T
HÐ1
NL22A1
Số người truy cập
 
13376