Sản phẩm mới

G4LNA1
GDA1T
G3LTA1T
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh doanh
Bán hàng
Quan hệ cổ đông

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều (DTC) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông của Công ty đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty DTC với chi tiết cụ thể như sau :

1/ Thời gian : 9 giờ 0 phút thứ sáu ngày 17/4/2015.

2/ Địa điểm : Hội trường Công ty – Xã Xuân Sơn – Huyện Đông Triều – Tỉnh Quảng Ninh.

3/ Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của DTC theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt ngày 25/3/2015 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ

4/ Nội dung Đại hội :

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2015.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát.

- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014.

- Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2015.

- Thông qua dự toán thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015.

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

5/ Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên Website của Công ty DTC theo địa chỉ:  Viglaceradtc.com.vn

6/ Xác nhận tham dự Đại hội : Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (Theo mẫu giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền gửi kèm) và gửi về DTC theo : Đường bưu điện, fax, trực tiếp đến DTC trước 16 giờ ngày 14/4/2015.

7/ Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau : Thư mời họp; Giấy CMND hoặc hộ chiếu đã đăng ký với VSD; Giấy ủy quyền (Trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

8/ Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ :

- Phòng TCLĐ Công ty DTC, Xã Xuân Sơn, Huyện Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh. Điện thoại : 033.3671011; Fax : 033.3670067. Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự trang trải.

Trân trọng thông báo và kính mời./

Tin nổi bật


DTC công bố BCTC Quý I năm 2020.

DTC công bố Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

DTC cống bố thư mời và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

DTC công bố BCTC năm 2019 đã xoát sét.

DTC công bố Báo cáo quảm trị năm 2019.
Sản phẩm bán chạy

G2A1T
G2LA1G
G2A1H
G4LDA1T
GDA1T
G3LTA2T
HÐ1
NL22A1
Số người truy cập
 
06624