Sản phẩm mới

G4LNA1
GDA1T
G3LTA1T
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh doanh
Bán hàng
Quan hệ cổ đông

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

1/ Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 : Thư moi dự đại hội cổ đông 2015.doc
2/ Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 :Chuong trinh ĐHĐCĐ nam 2015.doc
3/ Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền :Giay xác nhận tham du DHCD2015.doc
4/ Báo cáo của Ban giám đốc :Bao cao cua Ban Giam doc tai DHDCD 2015.docx
5/ Báo cáo của HĐQT:Bao cao HDQT tai ĐHĐCĐ 2015.doc
6/ Quy chế đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 :Quy che lam viec dai hoi dong co dong 2015.doc
7/ Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 :Tờ trình các vấn đề biểu quyết tại đại hội cổ đông 2015.doc
8/ Phiếu đăng ký phát biểu : Phieu dang ky phat bieu ĐHĐCĐ 2015.doc

Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều xin trân trọng thông báo
Tin nổi bật


DTC công bố Báo cáo thường niên năm 2018.

DTC công bố BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 đã được kiểm toán

DTC công bố BCTC Quý IV năm 2018

DTC Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

DTC công bố Nghị quyết, quyết định của HĐQT Công ty về việc bổ nhiệm lại các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty.
Sản phẩm bán chạy

G2A1T
G2LA1G
G2A1H
G4LDA1T
GDA1T
G3LTA2T
HÐ1
NL22A1
Số người truy cập
 
13352