Sản phẩm mới

G4LNA1
GDA1T
G3LTA1T
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh doanh
Bán hàng
Quan hệ cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Tại đây DTC công bố tới Quý cổ đông các tài liệu Họp như sau$01. Thư moi dự đại hội cổ đông 2016.doc$0$02. Chuong trinh ĐHĐCĐ nam 2016.doc$0$03. Quy che lam viec dai hoi dong co dong 2016.doc$0$04. Giay xác nhận tham du DHCD2016.doc$0$05. Tờ trình các vấn đề biểu quyết tại đại hội cổ đông 2016.doc$0$06. Phieu dang ky phat bieu ĐHĐCĐ 2016.doc$0$07. pHIẾU BIỂU QUYẾT.doc$0$0$0$0
Tin nổi bật


DTC công bố BCTC Quý I năm 2020.

DTC công bố Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

DTC cống bố thư mời và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

DTC công bố BCTC năm 2019 đã xoát sét.

DTC công bố Báo cáo quảm trị năm 2019.
Sản phẩm bán chạy

G2A1T
G2LA1G
G2A1H
G4LDA1T
GDA1T
G3LTA2T
HÐ1
NL22A1
Số người truy cập
 
06692