Sản phẩm mới

G4LNA1
GDA1T
G3LTA1T
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh doanh
Bán hàng
Quan hệ cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Tại đây DTC công bố tới Quý cổ đông các tài liệu Họp như sau$01. Thư moi dự đại hội cổ đông 2016.doc$0$02. Chuong trinh ĐHĐCĐ nam 2016.doc$0$03. Quy che lam viec dai hoi dong co dong 2016.doc$0$04. Giay xác nhận tham du DHCD2016.doc$0$05. Tờ trình các vấn đề biểu quyết tại đại hội cổ đông 2016.doc$0$06. Phieu dang ky phat bieu ĐHĐCĐ 2016.doc$0$07. pHIẾU BIỂU QUYẾT.doc$0$0$0$0
Tin nổi bật


DTC công bố BCTC Quý III năm 2019.

DTC công bố Nghị quyết HĐQT V/v Phê duyệt phương án sắp xếp lại cơ cấu tổ chức Công ty.

DTC công bố Báo cáo tình hình quản trị Công ty bán niên 2019.

Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều công bố BCTC bán niên đã soát xét năm 2019.

DTC công bố BCTC Quý II năm 2019.
Sản phẩm bán chạy

G2A1T
G2LA1G
G2A1H
G4LDA1T
GDA1T
G3LTA2T
HÐ1
NL22A1
Số người truy cập
 
09294