Sản phẩm mới

G4LNA1
GDA1T
G3LTA1T
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh doanh
Bán hàng
Quan hệ cổ đông

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 - Bổ sung

Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều công bố cập nhật bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
Quy chế làm việc: Quy che lam viec dai hoi dong co dong 2017.doc
Báo cáo Hội đồng quản trị: Bao cao HDQT tai ĐHĐCĐ 2017.doc
Báo cáo của Ban kiểm soát: BC ban kiem soat 2016 DTC ĐHĐCĐ 2017.docx
Báo cáo của Ban điều hành: Bao cao cua Ban Giam doc tai DHDCD 2017.docx
Tờ trình các vấn đề biểu quyết tại Đại hội: Tờ trình các vấn đề biểu quyết tại đại hội cổ đông 2017.doc
Tờ trình phương án phát hành tăng vốn điều lệ: To trinh DHDCD 2017 phuong an phat hanh.doc
Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ 2017: Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ 2017.doc
Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2016 Quý vị vui lòng xem tại mục Tin tức: http://viglaceradtc.com.vn/Client/DisplayOneNews.aspx?news_id=267
Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ công ty DTC ngày 16.3.2017.docx
Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT: Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT thay thế 2017.doc
Tin nổi bật


DTC công bố BCTC Quý I năm 2020.

DTC công bố Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

DTC cống bố thư mời và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

DTC công bố BCTC năm 2019 đã xoát sét.

DTC công bố Báo cáo quảm trị năm 2019.
Sản phẩm bán chạy

G2A1T
G2LA1G
G2A1H
G4LDA1T
GDA1T
G3LTA2T
HÐ1
NL22A1
Số người truy cập
 
06643