Sản phẩm mới

G4LNA1
GDA1T
G3LTA1T
Hỗ trợ trực tuyến
Kinh doanh
Bán hàng
Quan hệ cổ đông

Thông báo thời gian, địa điểm và nội dung kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường 2012

TỔNG CÔNG TY VIGLACERA

CÔNG TY CP VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU

Số:         /CT-HĐQT

V/v: Thông báo thời gian, địa điểm và nội dung kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường 2012

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Đông Triều, ngày 19  tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi:

-  ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

-  SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

-  TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

-  CÁC QUÝ CỔ ĐÔNG

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều xin thông báo đến Quý Ủy Ban, Quý Sở, Quý Trung tâm, Quý cổ đông về thời gian, địa điểm và nội dung kỳ họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2012 như sau:

1.        Tên Công ty:                 CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU

2.        Trụ sở chính:                Xã Xuân Sơn, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

3.        Website:                        http://viglaceradtc.com.vn

4.        Điện thoại:                    033.3870038                           Fax: 033.3670067

5.        Tên chứng khoán:        Cổ phiếu Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều

6.        Mã giao dịch:                 DTC

7.        Loại chứng khoán:       Cổ phiếu phổ thông    

8.        THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ NỘI DUNG KỲ HP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG 2012:

                Thời gian tổ chức họp:    9h00, ngày 14 tháng 12 năm 2012           

                Địa điểm họp:      Hội trường Nhà máy Đông Triều 1 (Xã Hồng Phong, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh)

                Đối tượng tham dự họp: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của DTC tại thời điểm chốt danh sách (ngày 27/11/2012). Các cổ đông không thể đến dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự và việc ủy quyền phải được lập thành văn bản (theo mẫu của DTC).

                Nội dung kỳ họp ĐHĐCĐ bất thường 2012:

o     Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 10 tháng đầu năm 2012, giải pháp hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới;

o     Trình bày và lấy ý kiến cổ đông thông qua phương án hủy niêm yết cổ phiếu DTC tự nguyện tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

o     Trình bày và lấy ý kiến cổ đông thông qua phương án đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Thị trường đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (UPCOM);

o     Và các vấn đề khác có liên quan.

Chương trình họp và tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ thảo luận, thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2012 sẽ được đăng trên website: http://viglaceradtc.com.vn theo quy định, đồng thời HĐQT Công ty sẽ gửi cho các Cổ đông bằng hình thức thư đảm bảo.

Trân trọng,

Nơi nhận:
       UBCKNN, HNX, TTLKVN;
       Lưu thư ký công ty, VP.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH HĐQT

 


 

TRẦN HỒNG QUANG

Tin nổi bật


DTC công bố BCTC Quý I năm 2020.

DTC công bố Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

DTC cống bố thư mời và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

DTC công bố BCTC năm 2019 đã xoát sét.

DTC công bố Báo cáo quảm trị năm 2019.
Sản phẩm bán chạy

G2A1T
G2LA1G
G2A1H
G4LDA1T
GDA1T
G3LTA2T
HÐ1
NL22A1
Số người truy cập
 
06661